Pachora Peoples Banner

मुख्य कार्यालय व शाखांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा तक्ता

दि. ३१ मार्च २०२३ अखेर (रक्कम लाखात)
तपशील पाचोरा जामनेर नगरदेवळा शेंदुर्णी भडगांव जळगाव एकूण
ठेवी ६७०६.५८ ९७७.८६ १०७६.०९ ३३६९.४९ ३७९.९२ ६०२.७१ १३११२.६५
कर्जे ४३४९.७२ ३४९.७६ ७४.४१ ९९२.८१ ३८२.३९ ५१५.४७ ६६६४.५६
कर्जे थकबाकी ११०३.६७ ५७.२१ १५.७२ १४९.४२ ४७.१९ १७०.१२ १५४३.३३
+नफा/-तोटा -४१.२५ +१४.१५ +१८.४८ +६०.९२ +८.५६ -०.६२ +६०.२४
खेळते भांडवल १०६१२.९८ ८४४.०० ९३८.०० ३२९५.०० ६२५.९९ ८०४.८० १७१२०.७७
गुंतवणूक ६१३४.२९ ७८.७१ ०.०० ०.०० २०१.०० २४७.९७ ६६६१.९७
रोख व खात्यातील १८७४.०९ ९३.७७ १२.६६ ६४१.९९ २३.४२ २४.१९ २६७०.१२
DICGC

दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक कधीही फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएसद्वारे कोणत्याही उद्देशाने बँकेचे खाते तपशील मागू शकत नाही.
सर्व ग्राहकांना बँकेने असे आवाहन केले आहे की अशा फोन कॉल / ईमेल / एसएमएसचा प्रतिसाद न देणे आणि कोणत्याही एका प्रयोजनासाठी त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील कोणासही शेअर न करणे. आपली सीव्हीव्ही / तुमच्या डेबिट/क्रेडिट कार्डची सिव्हीव्ही पिन कधीही कोणालाही देऊ नका

© १९६५ - २०२२ | दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक लिमिटेड, पाचोरा. सर्व हक्क राखीव.

रचनाकार - यशि टेक्नोलॉजीस