Pachora Peoples Banner

मासिक उत्पन्न ठेव योजना

खाते कोण सुरू करू शकते:

किमान ठेव रक्कम: रू. 500/-

व्याज:
 • ठेवींवर वेळोवेळी लागू असलेल्या दराने व्याज दिले जाईल.
 • व्याजाची रक्कम मासिक तत्त्वावर दिली जाईल.
 • व्याज रोखीने दिले जाईल किंवा ठेवीदाराच्या बँकेतील खात्यावर जमा केले जाईल.
मुदतठेव प्रमाणपत्र:

बँक ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम, ठेवीचा कालावधी, मुदत पूर्तीची तारीख आणि मुदत पूर्तीनंतरची रक्कम दर्शवणारे एक प्रमाणपत्र जारी करेल.

ठेवीवर कर्ज:

ठेव रकमेच्या 75% कर्ज उपलब्ध आहे.

सर्वसाधारण माहिती:

सदर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल वा सुधारणा करण्याचा आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखून ठेवते.

 • बँकेने मान्यता दिलेली कुठलीही एक वा अनेक व्यक्ती.
 • सहकारी संस्था, नोंदणीकृत विश्वस्त संस्था, संस्था आणि संघ.
 • दोन किंवा अधिक व्यक्ती संयुक्त नावाने.
 • अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने नैसर्गिक पालक, म्हणजेच बँकेने मान्यता दिलेले पिता किंवा माता.

तिमाही व्याज ठेव योजना

खाते कोण सुरू करू शकते:

किमान ठेव रक्कम: रू. 500/-

व्याज:
 • ठेवींवर वेळोवेळी लागू असलेल्या दराने व्याज दिले जाईल.
 • व्याजाची रक्कम मुदतपूर्तीनंतर दिली जाईल.
मुदतठेव पावती:

बँक ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम, ठेवीचा कालावधी, मुदत पूर्तीची तारीख आणि मुदत पूर्तीनंतरची रक्कम दर्शवणारे एक प्रमाणपत्र जारी करेल.

डुप्लिकेट पावती:

मूळ फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणपत्र गहाळ झाल्यास ठेवीदाराने त्यासंबंधी तात्काळ बँकेला कळवणे आवश्यक आहे. विहित नियम पूर्ण करणाऱ्या अर्जाच्या प्राप्तीनंतर ठेवीदाराला ठेवीचे तपशील दर्शवणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल. डुप्लिकेट प्रमाणपत्राकरता बँक वेळोवेळी लागू असलेल्या दराप्रमाणे शुल्क आकारेल.

सर्वसाधारण माहिती:

सदर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल वा सुधारणा करण्याचा आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखून ठेवते.

* अधिक माहितीकरता कृपया आमच्या नजिकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.
 • बँकेने मान्यता दिलेली कुठलीही एक वा अनेक व्यक्ती.
 • सहकारी संस्था, नोंदणीकृत विश्वस्त संस्था, संस्था आणि संघ.
 • दोन किंवा अधिक व्यक्ती संयुक्त नावाने.
 • अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने नैसर्गिक पालक, म्हणजेच बँकेने मान्यता दिलेले पिता किंवा माता.

तिमाही व्याज-कम-पुनर्गुंतवणूक योजना

खाते कोण सुरू करू शकते:
 • बँकेने मान्यता दिलेली कुठलीही एक वा अनेक व्यक्ती.
 • सहकारी संस्था, नोंदणीकृत विश्वस्त संस्था, संस्था आणि संघ.
 • दोन किंवा अधिक व्यक्ती संयुक्त नावाने.
 • अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने नैसर्गिक पालक, म्हणजेच बँकेने मान्यता दिलेले पिता किंवा माता.
किमान ठेव रक्कम:

रू. 500/-

व्याज:
 • ठेवींवर वेळोवेळी लागू असलेल्या दराने व्याज दिले जाईल.
 • व्याजाची रक्कम मुदतपूर्तीनंतर दिली जाईल.(आमच्या व्याजदर तक्त्याकरता येथे क्लिक करा)
मुदतठेव पावती:

बँक ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम, ठेवीचा कालावधी, मुदतपूर्तीची तारीख आणि मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम दर्शवणारे एक प्रमाणपत्र जारी करेल.

डुप्लिकेट पावती:

मूळ फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणपत्र गहाळ झाल्यास ठेवीदाराने त्यासंबंधी तात्काळ बँकेला कळवणे आवश्यक आहे. विहित नियम पूर्ण करणाऱ्या अर्जाच्या प्राप्तीनंतर ठेवीदाराला ठेवीचे तपशील दर्शवणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल. डुप्लिकेट प्रमाणपत्राकरता बँक वेळोवेळी लागू असलेल्या दराप्रमाणे शुल्क आकारेल.

सर्वसाधारण माहिती:

सदर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल वा सुधारणा करण्याचा आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखून ठेवते.


फिक्स्ड डिपॉझिट पावती

खाते कोण सुरू करू शकते:

किमान ठेव रक्कम: रू. 500/-

व्याज:
 • ठेवींवर वेळोवेळी लागू असलेल्या दराने व्याज दिले जाईल.
 • व्याजाची रक्कम मुदतपूर्तीनंतर दिली जाईल.(आमच्या व्याजदर तक्त्याकरता येथे क्लिक करा)
मुदतठेव पावती:

बँक ठेवीदारांना ठेवीची रक्कम, ठेवीचा कालावधी, मुदतपूर्तीची तारीख आणि मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम दर्शवणारे एक प्रमाणपत्र जारी करेल.

डुप्लिकेट पावती:

मूळ फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणपत्र गहाळ झाल्यास ठेवीदाराने त्यासंबंधी तात्काळ बँकेला कळवणे आवश्यक आहे. विहित नियम पूर्ण करणाऱ्या अर्जाच्या प्राप्तीनंतर ठेवीदाराला ठेवीचे तपशील दर्शवणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल. डुप्लिकेट प्रमाणपत्राकरता बँक वेळोवेळी लागू असलेल्या दराप्रमाणे शुल्क आकारेल.

सर्वसाधारण माहिती:

सदर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल वा सुधारणा करण्याचा आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखून ठेवते.

* अधिक माहितीकरता कृपया आमच्या नजिकच्या शाखेशी संपर्क साधावा.
 • बँकेने मान्यता दिलेली कुठलीही एक वा अनेक व्यक्ती.
 • सहकारी संस्था, नोंदणीकृत विश्वस्त संस्था, संस्था आणि संघ.
 • दोन किंवा अधिक व्यक्ती संयुक्त नावाने.
 • अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने नैसर्गिक पालक, म्हणजेच बँकेने मान्यता दिलेले पिता किंवा माता.

आवर्ती ठेव योजना

आवर्ती किंवा रिकरींग ठेव खाते सुरू करण्यामध्ये लाभ हा आहे की, ठेवीदार ठराविक मासिक हप्त्यांमध्ये काही रकमेची बचत करू शकतो, जेणेकरून विशिष्ट मुदतीनंतर त्याला/तिला एखादे अपेक्षित देणे/खर्च भागवणे शक्य होऊ शकते.

खाते कोण सुरू करू शकते:

किमान ठेव रक्कम: रू. 50/-

व्याज:
 • ठेवींवर वेळोवेळी लागू असलेल्या दराने व्याज दिले जाईल.
 • व्याजाची रक्कम मुदतपूर्तीनंतर दिली जाईल.(आमच्या व्याजदर तक्त्याकरता येथे क्लिक करा)
खातेपुस्तक:

बँक ठेवीदारांना त्यांचे नाव, पत्ता, हप्त्याची रक्कम, ठेवीचा कालावधी, मुदतपूर्तीची तारीख आणि मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम दर्शवणारे एक खातेपुस्तक (पासबुक) जारी करेल.

ठेवीवर कर्ज:

ठेवरकमेच्या 85% (आजरोजी देय असलेले मूल्य) कर्ज उपलब्ध आहे.

सर्वसाधारण माहिती:

सदर नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल वा सुधारणा करण्याचा आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखून ठेवते.

 • बँकेने मान्यता दिलेली कुठलीही एक वा अनेक व्यक्ती.
 • सहकारी संस्था, नोंदणीकृत विश्वस्त संस्था, संस्था आणि संघ.
 • दोन किंवा अधिक व्यक्ती संयुक्त नावाने.
 • अज्ञान व्यक्तीच्या वतीने नैसर्गिक पालक, म्हणजेच बँकेने मान्यता दिलेले पिता किंवा माता.
DICGC

दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक कधीही फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएसद्वारे कोणत्याही उद्देशाने बँकेचे खाते तपशील मागू शकत नाही.
सर्व ग्राहकांना बँकेने असे आवाहन केले आहे की अशा फोन कॉल / ईमेल / एसएमएसचा प्रतिसाद न देणे आणि कोणत्याही एका प्रयोजनासाठी त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील कोणासही शेअर न करणे. आपली सीव्हीव्ही / तुमच्या डेबिट/क्रेडिट कार्डची सिव्हीव्ही पिन कधीही कोणालाही देऊ नका

© १९६५ - २०२२ | दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक लिमिटेड, पाचोरा. सर्व हक्क राखीव.

रचनाकार - यशि टेक्नोलॉजीस